GLADIATORS RY SOPIMUSEHDOT 1.4.2023

1. JÄSENYYS

Kaikkien Gladiators ry kamppailusalia käyttävien tulee olla Gladiators ry:n rekisteröityneitä jäseniä.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla ei ole aiempaan jäsenyyteen liittyvää velkaa tai jotka eivät ole aiemmin saaneet kieltoa Gladiators ry:n kamppailusalille.

Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisessa vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

Jäsen sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita kamppailusalilla. Myös harjoittelu em. aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

Jäsenyys astuu voimaan, kun asiakas tekee sopimuksen FloMembers palvelun kautta, ellei toisin ole sovittu. Jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Gladiators ry:n jäsenen käytössä voi olla avain kamppailusalille. Avain luovutetaan hinnaston mukaista panttia vastaan. Pantti palautetaan, kun avain luovutetaan Gladiators ry:lle.

Avain on Gladiators ry:n omaisuutta ja on tarkoitettu vain jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Avainta ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli avaimen käytön yhteydessä salilla vierailee muita kuin Gladiators ry:n jäseniä, tulee näissä tapauksissa kysyä aina erillinen lupa Gladiators ry:ltä. Mikäli avain katoaa, on siitä viipymättä ilmoitettava Gladiators ry:lle. Uudesta avaimesta veloitamme 50€. Mahdollisissa avaimen väärinkäytöstapauksissa (lainaaminen tai salille ulkopuolisen päästäminen ilman lupaa tms.) sakko on 500€, lisäksi jäsenyys päättyy välittömästi eikä jo maksettuja maksuja palauteta.

1.1 Jäsenyyden irtisanominen, tauotus ja muuttaminen

Jäsenyys tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Gladiators ry vahvistaa kirjallisesti, että irtisanoutuminen on vastaanotettu. 

Jäsen voi korottaa jäsenyytensä tasoa voidakseen käyttää palveluita saatavilla olevan valikoiman mukaan. Korotukset tulevat voimaan välittömästi. Jäsen voi laskea jäsenyytensä tasoa, jolloin hänen käytettävissään on vähemmän palveluita. Jäsenyystason laskeminen tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Jäsen voi pyytää harjoittelumaksun tauottamista kirjallisesti painavasta syystä, joita ovat mm. tapaturma tai pidempi sairastuminen, asepalvelus tai vanhempainvapaa. Tauottaminen tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeyttämistä rajatuksi ajaksi.

Maksettuja maksuja ei palauteta, mutta tauotusjakso hyvitetään tulevissa maksuissa.

Gladiators ry:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos jäsen rikkoo jäsenehtoja olennaisella tavalla tai muuten tahallisesti vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai omaisuutta.

2. JÄSEN- JA HARJOITTELUMAKSUT

Jäsenet maksavat harjoittelusta kuukausimaksun ja muut mahdolliset maksut Gladiators ry:n hinnaston mukaisesti. Jäsenelle lähetetään sähköpostilla lasku harjoitusmaksusta jokaisen harjoittelukuukauden alussa. Lasku erääntyy maksettavaksi kuukauden 15. päivä. Jäsenen on aina varmistettava, että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä.

Jos jäsen ei maksa maksujaan eräpäivään mennessä, yhdistyksellä on oikeus periä muistutusmaksu, 5 euroa per lähetetty muistus. Tarvittaessa saatava siirretään perintätoimistolle. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsen ei ole velvollinen maksamaan kuukausittaista harjoittelumaksua, jos jäsenyys/harjoittelu on tauotettu, Gladiators ry:llä on irtisanonut jäsenyyssopimuksen tai jos kamppailulajisali on määrätty suljettavaksi viranomaisen toimesta.

Gladiators ry:llä on oikeus muuttaa harjoittelumaksuja, muita maksuja ja ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen.

Gladiators ry perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava vuosikokouksessa päätettynä aikana. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöjäsenille tai kannattajajäsenille. Mahdolliset kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuista saaduilla tuloilla voidaan järjestää esimerkiksi yhdistyksen tilaisuuksia tai hankkia jäsenien käyttöön tarkoitettuja välineitä. 

3. KAMPPAILUSALIN KÄYTTÖ

Harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Jäsen sitoutuu perehtymään Gladiators ry:n turvallisuusohjeisiin, jotka ovat luettavissa salillamme sekä saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.gladiatorsry.fi.

Kamppailusali voi olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin pyhien, huoltotöiden, henkilökunnan koulutuksien, sairastumisien tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Gladiators ry pidättää oikeuden järjestää luentoja, workshoppeja ym. tapahtumia, joiden tarpeisiin sali voidaan varata. Mikäli edellä mainituista syistä jäsen ei voi hyödyntää jäsennyyteensä kuuluvia palveluita soveltuvin osin maksuluokkansa mukaisesti, Gladiators ry hyvittää tapauskohtaisesti tilanteen seuraavan jäsenmaksun yhteydessä pois lukien force major -tilanteet. Gladiators ry:llä on oikeus rajoittaa kamppailusalissa samanaikaisesti olevien asiakkaiden määrää.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Gladiators ry käsittelee jäsenen henkilötietoja aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Selosteen henkilötietojen käsittelytoimista löydät verkkosivultamme.

Kamppailusalin yleisissä tiloissa voidaan käyttää kameravalvontaa, jonka tarkoituksena on estää/selvittää mahdolliset rikosasiat tai jäsenyyden väärinkäytökset.

5. VASTUUNRAJOITUS, RIITA-ASIAT

Gladiators ry ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat jäsenen kamppailusalin käyttöä, kun olosuhteet eivät ole Gladiators ry:n hallittavissa eikä Gladiators ry ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

Gladiators ry ei vastaa vammoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tämän harjoitellessa kamppailusalilla. Gladiators ry suosittaa, että jokaisella jäsenellä on voimassa oleva liikunta- ja tapaturmavakuutus, joka pitää sisällään ne urheilulajit, joiden harjoitteluun jäsen osallistuu.

Gladiators ry ei vastaa jäsenen kamppailusalille tuoman omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Jos jäsen säilyttää tavaroitaan kamppailusalilla selvästi tavanomaista pidempään, Gladiators ry:llä on oikeus hävittää tällaiset tavarat. Mikäli tavarat ovat selkeästi nimetty ja merkitty, pyrkii Gladiators ry olemaan yhteydessä tavaroiden omistajaan. Gladiators ry ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä.

Jäsenen ja Gladiators ry:n väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.